BİLDİRİ GÖNDERİMİ


Sözlü Bildiri Hazırlama Kuralları

Poster Hazırlama Kuralları

Bildiri Özeti Başvuru Kuralları

 • Bildiri özetleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır.
 • Bildiri özetleri özgün olmalı ve daha önce hakemli bir dergide yayımlanmamış ve bir kongrede sunulmamış olmalıdır.
 • Kongrede sunumlar kişi başı tek bir sunumla sınırlıdır. Katılımcılar farklı bildiri özetlerinde yardımcı yazar olarak yer alabilir, ancak tek bir özette sunucu olarak yer alınmalıdır.
 • Sunulan tüm bildiri özetleri Bilimsel Komite tarafından değerlendirilecek ve sunucu olan yazara özetin sunum için kabul edildiğini ve sunum şeklini bildiren bir kabul yazısı e-posta ile gönderilecektir.
 • Sunum Dili Türkçe'dir.

Bildiri Özeti Formatı:

 • Bilimsel komite tarafından değerlendirilmek üzere iki tip özet gönderilebilir: özgün araştırma ve olgu raporu
 • Bildiri özeti son gönderim tarihi 21 Temmuz 2023’dür.
 • Başlık: 150 karakter ile sınırlandırılmalı (boşluklar dahil) ve tümce düzeninde yazılmış olmalıdır (Başlığın ilk harfi dışındaki tüm harfler küçük yazılmalıdır)
 • Özet metninin kelime sınırlaması: Özetin ana gövdesi (başlık, yazarlar ve bağlı oldukları kurum ve unvanlar dışında kalan) 250 kelimeden fazla olmamalıdır.

Özgün araştırmalar için:

Hepsi büyük ve kalın harfle yazılan AMAÇ, YÖNTEM, BULGULAR VE SONUÇLAR başlıklarını içermelidir.

 • AMAÇ: Araştırmanın amacı mümkün olduğu kadar kısa olarak, bir veya iki cümle ile yazılmalıdır.
 • YÖNTEM: Bu bölümde araştırmada kullanılan gereçler/örneklem ve yöntem başka araştırmacılar tarafından tekrarlanabilecek şekilde detaylı olarak yazılmalıdır. Bölümün sonunda kullanılan istatistiksel yöntemlere de yer verilmelidir.
 • BULGULAR: Yöntemle ilintili veriler ile bulgular açıkça ve yeterli şekilde sunulmalıdır. İstatistiksel analiz sonuçlarına yer verilmelidir. Bu bölümde resimler, tablolar ve görsel veriler bulunmamalıdır.
 • SONUÇLAR: Bu bölümde araştırmadan elde edilen en önemli sonuçlar kısaca yazılmalıdır.

Olgu raporları için:

Hepsi büyük ve kalın harfle yazılan GİRİŞ, OLGU RAPORU VE SONUÇLAR başlıklarını içermelidir.

 • GİRİŞ: Olgu raporunda sunulacak olan hastalık ya da durumun kısa bir açıklaması veya tanımlaması yapılmalıdır.
 • OLGU RAPORU: Rapor edilen olgunun özellikleri, bulguları, uygulanan tedavi yöntemi ve takip süresi ile takipte elde edilen bulgular yazılmalıdır.
 • SONUÇLAR: Rapor edilecek olan olgunun önemine ilişkin yorumlar ve öneriler yazılmalıdır.

Bildiri Özeti Kategorileri:

 • Dental materyaller
 • Dental travma
 • Kariyoloji ve Koruyucu diş hekimliği
 • Endodonti
 • Epidemiyoloji
 • Davranış yönetimi
 • Dental anomaliler
 • Büyüme ve gelişim
 • Oral patoloji
 • Koruyucu ve önleyici ortodonti
 • Özel gereksinimi olan bireyler
 • Sendromlar ve genetik
 • Diğer

Duyuru